< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Konkurss uz Ugāles vidusskolas direktora amatu

Ventspils novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000052035) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils novada Ugāles vidusskolas (reģ. Nr. 4113900055, juridiskā adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV- 3615) direktora amatu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību 13.punktā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā   apjomā;
 • zināšanas izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt iestādes darbību, tai noteikto uzdevumu izpildi un atbildēt par iestādes darba rezultātiem;
 • organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos;
 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu;
 • nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu iestādes darbībā.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • Ugāles vidusskolas attīstības redzējums (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Ugāles vidusskolas direktora amata pretendenta atbilstības apliecinājums.
 • Mēnešalgas amplitūda no 1050.00 līdz 1200.00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Dokumenti ar norādi Ugāles vidusskolas direktora amata konkursam jāiesniedz līdz 2019.gada 21. jūnijam plkst. 15.00:

 1. nosūtot pa pastu adresātam: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā, iestādes darba laikā;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.  Tālr. uzziņām 63629461.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Ventspils novada pašvaldība informē, ka:

1)    pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils novada pašvaldība, kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected], tālr. 63629450.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ventspils novada pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, klātienē Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, vai rakstot uz e-pastu: [email protected].
NOLIKUMS
APLIECINĀJUMS