< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsludina konkursu zivsaimniecības nozarē

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim
Sludinājuma kopsumma: 340 808,71 EUR
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība
EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.
Atbalsta apmērs
340 808,71 eiro.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 605 6. punktā minētā darbība
1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.
Rīcības apraksts
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam
50 000 eiro,
100 000 eiro – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Maksimālā atbalsta intensitāte
50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% – inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā telpās) vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, [email protected],
2. Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, [email protected]

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja