< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 3.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009 grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (protokols Nr. 58, 7.§) tika atļauta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9866 010 0034, 9866 010 0069 un 9866 010 0009  Tārgales pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – Lokālplānojums).

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot tajos noteiktos nosacījumos saistībā ar vēja elektrostaciju izvietojumu attālumiem nepieciešams paplašināt lokālplānojuma teritorijas robežu ar nekustamo īpašumu “Tilgaiļi”, kadastra numurs 9866 010 0033.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs SIA “Kursa MRU”, SIA “Līcīši”.
Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”.
Lokālplānojuma  izstrādes vadītāja Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciāliste Iveta Straume (tālr. 26678959, e-pasts [email protected]).