< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.
Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā.
Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141.

Paredzētās darbības vieta:
Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).
Sākotnēji ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) teritorija tika izvēlēta lielāka nekā nepieciešams desmit vēja elektrostaciju izvietošanai. IVN izpētes teritorijā ietilpst arī šīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:
98660230053; 98660230051; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100095; 98660100034; 98660100069; 98660100009; 98660150099; 98660150128; 98660150006; 98660150117.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu:
Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 5. februāra Lēmums Nr. 5-02/2.
Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums:
SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 2021. gada 9. jūnijs.
Ziņojuma sagatavotājs:
SIA “Vides eksperti”.
Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 15. jūnija līdz 16. jūlijam.
Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas  notiks no 2021. gada 28. jūnijam līdz 2. jūlijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā  ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: [email protected].
Pirms sanāksmes būs pieejama videoprezentācija, kurā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ventspilsnovads.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 28. jūnija plkst.10.00.
Tiešsaistes sanāksme notiks 2021. gada 29. jūnijā plkst. 17:00 neklātienes formā platformā “Zoom” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Būsim pateicīgi par iepriekšēju reģistrāciju, lai nodrošinātu interesentu skaitam atbilstošu tehnisko risinājumu: Reģistrācija. Saite uz neklātienes sanāksmi tiks publicēta šeit 28. jūnijā plkst. 10.00. “Zoom” instrukcija ir atrodama šeit.

Videoprezentācija – https://youtu.be/0ACZsyy3R6M

Zoom sanāksme: Laiks: 29. jūnijs, 2021., plkst. 17:00
Pievienojies sanāksmei šeit: https://us02web.zoom.us/j/88326724310
Sanāksmes ID: 883 2672 4310

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  • Elektroniskā versija pieejama šeit;
  • Ventspils novada pašvaldībā (Skolas iela 4, Ventspils);
  • Popes pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads);
  • Tārgales pagasta pārvaldē (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads) .

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2021. gada 16. jūlijam:

Publicēts laikrakstā “Ventspils Novadnieks” 2021. gada 15. jūnija izdevumā Nr. 6 (135).