< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Novada teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana

Paziņojums par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu.
Saskaņā ar Ventspils novada domes 27.05.2021. lēmumu (protokols Nr.85, 4.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 1.0 redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 31. augusta līdz 2021. gada 28. septembrim.
Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakciju un vides pārskata projektu iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
2021. gada 7. septembrī plkst. 15.00 – Sabiedriskais centrs, Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623;
2021. gada 7. septembrī plkst. 18.00 – Tārgales pamatskola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621.

Publiskais pasākums noritēs atbilstoši MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības.
Klātienes pasākumu var apmeklēt personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19, (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu).

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu redakciju un Vides pārskatu iespējams iegūt sazinoties ar Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciālisti Ivetu Straumi (tālr. 26678959, e-pasts: [email protected] ).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 28.09.2021.), adresējot Ventspils novada pašvaldībai, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected]
  • elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17172 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”
  • klātienē – Ventspils novada pašvaldības ēkā Skolas ielā 4, Ventspilī vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.