< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Mauriņi 18” Tārgales pagastā

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mauriņi 18”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660141918, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660141918, platība 0,0936 ha.
Izsoles sākumcena – 2000 eiro, nodrošinājums – 200 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 27. oktobrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 26. novembrī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 27. oktobra plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 16. novembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16. novembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 200 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Mauriņi 18”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam: tālrunis – 26491057; e-pasts: [email protected] . Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI