< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Priedes127” Tārgales pagastā

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 127”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660081627, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660081627, platība 0,0499 ha.
Izsoles sākumcena – 790 eiro, nodrošinājums – 79 eiro, izsoles solis – 50 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 27. oktobrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 26. novembrī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 27. oktobra plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 16. novembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16. novembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 79 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Priedes 127”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam: tālrunis – 26491057; e-pasts: [email protected] . Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI