< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par vēja elektrostaciju būvniecību Tārgales pagastā

SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētās darbības nosaukums
 SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā

Ierosinātājs
 SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141

Paredzētās darbības vieta
 Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).

Sākotnēji ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) teritorija tika izvēlēta lielāka nekā nepieciešams desmit vēja elektrostaciju izvietošanai. IVN izpētes teritorijā ietilpst arī šīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:

98660230053; 98660230051; 98660100110; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100095; 98660100034; 98660100069; 98660100009; 98660150099; 98660150128; 98660150006; 98660150117.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums
 SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 2021. gada 5. novembris.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru
  Vides pārraudzības valsts birojs lēmumu Nr. 5-02/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņēma 2020. gada 5. februārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2020. gada 15.jūnijā. 2021. gada 28. aprīlī tika izdota jauna programma, jo tika veiktas vēja elektrostaciju novietojuma izmaiņas. Pēc novietojuma izmaiņām notika divas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2021. gada jūnijā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 15. jūnija līdz 16. jūlijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 29. jūnijā plkst. 17:00.

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti iesniegumi no Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas un iedzīvotājiem par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 8. novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs
 SIA “Vides eksperti”

Ar ziņojumu var iepazīties
 Interneta vietnē www.videseksperti.lv sadaļā “Paziņojumi”.