< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par detālplānojuma un vides pārskata publisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma un vides pārskata publisko apspriešanu

2022-04-07, 11.39

Ar Ventspils novada domes 2022. gada 31. marta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Alki” Tārgales pagastā, Ventspils novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” publiskajai apspriešanai nodots Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020022 detālplānojuma projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 13. aprīļa līdz 2022. gada 13. maijam.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā 2022. gada 9. maijā plkst. 17.00.

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/AlkiDP

Ar detālplānojuma redakciju un vides pārskatu iespējams iepazīties:

  1. Šī paziņojuma pielikumā
  2. valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18211
  3. klātienē publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma un vides pārskata dokumentācija pieejama Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, sazinoties ar izstrādes vadītāju pa e-pastu [email protected]  vai tālr. 26678959 un vienojoties par konkrētu laiku.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma un vides pārskata izstrādei var iesniegt līdz 2022. gada 13. maijam Ventspils novada pašvaldībai;

  1. nosūtot pa pastu Ventspils novada pašvaldībai, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
  2. nosūtot uz e-pasta adresi Ventspils novada pašvaldībai elektroniski parakstītu iesniegumu: [email protected]
  3. ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Ventspils novada pašvaldības attīstības plānotāju Ivetu Straumi pa tālruni 26678959 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degradētas teritorijas revitalizācija, pārbūvējot bijušās padomju armijas būves un izveidojot mūsdienīgu savrupmāju (brīvdienu māju), vienlaicīgi aizsargājot un saglabājot teritorijas dabas daudzveidību, respektējot dabas ekosistēmas un aizsargājamo sugu dzīves vidi. Ventspils novada teritorijas plānojumā detālplānojuma teritorija iekļauta Lūžņas ciema robežās un funkcionālajā zonā “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kas ir funkcionālā zona piejūras ciemos, kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Detālplānojumā norādīti perspektīvie inženiertīklu risinājumi, paredzot vietējo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu izmantošanu, alternatīvu elektroapgādes un siltumapgādes risinājumu.

DETĀLPLĀNOJUMS
VIDES PĀRSKATS
PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI