< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Novadam apstiprināti projekti un parakstīti būvdarbu līgumi

LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi trīs Ventspils novada pašvaldības projektus ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” mērķis ir sakopt un labiekārtot Ventspils novada Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un kultūras aktivitāšu organizēšanai un veselīga dzīvesveida rosināšanai ikvienam Zlēku pagasta iedzīvotājam vai apmeklētājam. Sakopjot Zlēku pagasta centru un ierīkojot „Vecās pagastmājas dārzu”, kas atradīsies starp veco pagastmāju, kuras vietā uzbūvēts kultūras nams, un pagasta pārvaldi, tiks radīta aktīvās atpūtas vieta ar dārza estrādi (terasi) ar soliem, lapeni, tiks izbūvēts autostāvlaukums, uzstādītas velonovietnes, vides objekts jaunlaulātajiem, nobruģētas takas ar tiltiņiem, ierīkots apgaismojums un izvietoti soliņi. Dārza teritorijā tiks izbūvēta ugunskura vieta, lai svinētu latviešu gadskārtas un organizētu atceres dienu pasākumus. Projekta plānošanas procesā aktīvu dalību ņēma Zlēku pagasta iedzīvotāji, kuri savus ieteikumus pagasta pārvaldei pauda Zlēku pagasta pārvaldes organizētas aptaujas ietvaros. Plānots, ka visa projekta ieviešana tiks pabeigta līdz 2020. gada 30. novembrim.
Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” mērķis ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, viņu dzīves līmeņa celšanos un nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Piltenes pilsētas un pagasta iedzīvotājiem, veicot ieguldījumus publiski pieejamas trenažieru zāles izveidē – tiks iegādātas 17 trenažieru un vingrošanas rīku vienības, kas izvēlētas sporta speciālistu uzraudzībā tā, lai atbilstu maksimāli plašas mērķa grupas interesēm dažādu disciplīnu sportistiem, dažādām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības līmeņiem sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, no bērniem līdz senioriem. Aprīkojums tiks uzstādīts pašvaldībai piederošās telpās Piltenē, Lielā ielā 13, vidusskolas sporta zāles piebūvē (ar atsevišķu ieeju). Paredzams, ka projekta īstenošana tiks pabeigta līdz šī gada beigām.
Projekta “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” mērķis ir veicināt dzīves līmeņa celšanos un kvalitatīvas dzīves vides radīšanu Ances pagasta iedzīvotājiem, veicot Ances sporta laukuma atjaunošanu un labiekārtošu mūsdienīgu sporta, rotaļu un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai visu vecumu un sociālo grupu pārstāvjiem stratēģiski pareizi izvēlētā vietā Ances pagastā, lai papildus dotu ieguldījumu arī kultūrvēsturiskā mantojuma objekta “Ances muiža” tuvējās apkārtnes sakārtošanā un kultūras mantojuma popularizēšanā. Projekta uzdevums ir veikt pirms teju 50 gadiem izveidotā sporta laukuma atjaunošanu, atjaunojot futbola laukumu, labiekārtot pludmales volejbola laukumu apkārtni, no vienas puses izbūvējot žogu, uzstādot soliņus un atkritumu urnas, kā arī izbūvēt rotaļu laukumu ar mūsdienīgām rotaļu iekārtām, un veicot citus labiekārtošanas darbus sporta un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei. Plānots, ka visa projekta ieviešana tiks pabeigta līdz 2020. gada 30. novembrim.
Parakstīti būvdarbu līgumi
2019. gada 26. jūnijā Ventspils novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumus ar SIA “Venta 1” par četru autoceļu pārbūvi Ventspils novadā saskaņā ar SIA “PBT” izstrādātajiem būvprojektiem. Būvuzraudzības pakalpojumus visos objektos sniegts SIA “SNB projekti”.
Vārves pagastā projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” ietvaros tiks pārbūvēts pašvaldības autoceļš Va-10 “Zīles ceļš” posmā no 0,000 līdz 2,300 km un pašvaldības autoceļš Va-15 “Sušķu ceļš” posmā no 0,000 līdz 0,620 km. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumus, sastāda 308 556,86 eiro, no kuriem 259 215,10 eiro finansē ELFLA, bet 49 341,76 eiro  Ventspils novada pašvaldība.
Projekta “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki – Ezernieki” pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” ietvaros Tārgales pagastā tiks veikta pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki-Ezernieki” posma no 0,000 līdz 3,100 km pārbūve. Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda 288 616,28 eiro, no kurām ELFLA līdzekļi ir 158 831,34 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzekļi 129 784,94 eiro.
Projekta “Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši-Lielais tilts” pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” ietvaros Užavas pagastā tiks veikta pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši-Lielais tilts” posma no 0,000 līdz 1,200 km pārbūve. Projekta kopējās izmaksas sastāda 119 213,30 eiro, no kurām ELFLA līdzekļi ir 97 969,28 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzekļi 21 244,02 eiro.