< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūvi

AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģions vēlas Jūs informēt par izstrādāto novērtējuma ziņojumu meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei.
Paziņojums un novērtējuma ziņojums atrodams arī AS “Latvijas valsts meži” interneta mājas lapā www.lvm.lv (saite un ziņojumu: https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi).
Aicinām Jūs piedalīties ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2020. gada 9. janvārī no plkst 17:15 līdz 19:15 Ventspils novada, Tārgales pagasta pārvaldē, adrese: “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621.
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokli par izstrādāto novērtējuma ziņojumu var iesniegt līdz 2020. gada 21. janvārim:
1) Vides pārraudzības valsts birojā – Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, elektroniskā pasta adrese: [email protected] ;
2) AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionā – Parka iela 1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270, tālrunis: 63237824, elektroniskā pasta adrese: [email protected]

Paziņojums (publicējamā daļa) 
Atzinums (biotopi).